1 Správce osobních údajů

Název firmy: IQRF Tech s.r.o.
Adresa: Průmyslová 1275, 506 01 Jičín, Česká republika
IČO: 06317375
DIČ: CZ06317375
WWW: https://www.iqrf.org/
Tel.: +420 493 538 125

2 Prohlášení o ochraně soukromí

IQRF Tech s.r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí.

Dále se zavazuje chránit osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

3 Jaké údaje zpracováváme a jak dlouho

Správce zpracovává osobní údaje subjektu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa a adresa pro doručení zboží.

Zpracování výše uvedených osobních údajů subjektů správce provádí za účelem realizace uzavírané kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a za účelem ochrany svých práv spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

Správce bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy v souladu se § 35 zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Na webových stránkách používáme cookies třetích stran, konkrétně Google analytics. Na základě nich monitorujeme návštěvnost našich stránek. Jedná se o zpracování anonymizovaných dat, které nám slouží k vyhodnocování zájmu o naše produkty. Použití cookies můžete na vašem prohlížeči zakázat.

4 Zabezpečení osobních údajů

V elektronické formě jsou osobní údaje subjektů ukládány na zabezpečených serverech v majetku či pronájmu správce. Přístup elektronickém datům mají pouze oprávněné osoby určené správcem. Údaje jsou chráněné moderními bezpečnostními prvky. Data jsou zabezpečena proti neoprávněnému přístupu, užití nebo zpřístupnění třetí straně.

V papírové formě jsou data ukládána v rámci zabezpečených prostor obchodního oddělení a firemního archivu. Do těchto prostor mají přístup pouze oprávněné osoby určené správcem. 

5 Proč osobní údaje zpracováváme

Poskytnutí kontaktních údajů je nutné pro vytvoření objednávky a vystavení faktury, zaslání zboží, případné vyřízení reklamace či zasílání novinek na e-mail. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, konkrétně evidenci daňových dokladů. 

6 Komu poskytujeme osobní údaje

Zpracování osobních údajů zákazníků bude správce provádět sám.

V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne správce osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

Osobní údaje jsou využívány pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty a to v míře nezbytně nutné, v žádném případě osobní data třetí straně neprodáváme ani jinak neposkytujeme ke komerčnímu využití. 

7 Práva subjektů údajů

7.1 Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla správce nebo elektronicky na e-mail správce. 

7.2 Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla správce nebo elektronicky na e-mail správce. 

7.3 Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla správce nebo elektronicky na e-mail správce. 

7.4 Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné doručit písemně na adresu sídla správce nebo elektronicky na e-mail správce. 

7.5 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce.

V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla správce nebo elektronicky na e-mail správce. 

7.6 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným a srozumitelným projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla správce nebo elektronicky na e-mail správce.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče. 

7.7 Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů. 

7.8 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).