1. Základní ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) společnosti

IQRF Tech s.r.o.

Průmyslová 1275, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, Česká republika

Spisová značka: C 40027 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČ: 06317375

DIČ: CZ06317375

Telefon: +420 493 538 125

E-mail: sales@iqrf.org

Web: https://www.iqrf.org/

(dále jen Prodávající)

a upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění reklamace. Kupujícím může být Spotřebitel nebo Firemní zákazník. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem i VOP ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího se má za to, že se Kupující seznámil s tímto Reklamačním řádem a souhlasí s ním. Pokud v tomto řádu není daný pojem definován a není definován ani v VOP, je chápán dle platných a účinných právních předpisů v České republice.

2. Záruční lhůty a způsob vyřízení reklamace

Není-li doba záruky stanovena a nevyplývá-li z obecně právní úpravy něco jiného, je dobou záruky 6 měsíců u Firemního zákazníka, u Spotřebitele je dobou záruky 24 měsíců. V případě elektronických komponent je záruka pájitelnosti omezena na dobu 6 měsíců, a to jak pro Spotřebitele, tak i Firemního zákazníka. Za záruční list je považována faktura.

Reklamace vad zboží v záruční lhůtě uplatňuje Kupující písemně a zásadně formou reklamačního formuláře. Místem uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího (IQRF Tech s.r.o., Průmyslová 1275, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, tel.: 493 538 125).

Zákonnými podmínkami se rovněž řídí povinnosti Prodávajícího při odstraňování vad zboží v záruční lhůtě. Prodávající se v této souvislosti zavazuje vyvíjet maximální úsilí k jejich odstranění v nejkratším možném termínu a v souladu se svými nejlepšími odbornými a technickými možnostmi.

Při nákupu zboží prostřednictvím E-shopu má Spotřebitel právo v souladu s § 1829 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění bez udání důvodu. K tomu je však třeba splnit některé podmínky a mezi ně patří, že zboží musí být:

  • nepoškozené,
  • v původním obalu (pokud je zboží zabaleno ve speciálním obalu),
  • s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno,
  • nerozbalené, v případě, že bylo zabalené ve speciálním obalu,
  • se všemi doklady, které s ním byly zaslány (manuály,...),
  • vráceno v termínu stanoveném zákonem, popř. prodloužené Prodávajícím.

Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Odpovědnost za vady vzniklé při transportu je Kupující povinen uplatňovat u dopravce. Prodávající doporučuje nepřebírat viditelně poškozené zásilky, popř. uplatňovat škodu ihned při převzetí zboží (dle podmínek přepravce). Reklamaci je nutno předložit na vyplněném Reklamačním formuláři, který musí obsahovat popis závady.

Reklamační formulář je možné vyplnit on-line. Detailní popis je obsažen v Postupu při vyřizování reklamace. Kupující může reklamované zboží zaslat zpět poštou nebo doručit osobně do sídla společnosti.

V případě oprávněné reklamace bude provedena v zákonné lhůtě 30 dní buď výměnou vadných dílů za bezvadné, nebo uplatněním opravného daňového dokladu.

V případě prodlení s úhradou bude případná reklamace řešena až po úplném zaplacení dodaného zboží. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

Prodávající neručí za následné škody způsobené vadným zbožím.